Od 01.10.2017 r. do 31.12.2018 r. realizujemy projekt pt. „Start po pracę!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, nr projektu: RPLU.09.01.00-06-0114/16.

Realizator projektu:
Proesa Sp. z o.o. (Lider); Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie (Partner).

Projekt skierowany jest do
84 osób, w tym 38 kobiet i 46 mężczyzn,
zamieszkujących teren województwa lubelskiego w wieku 30 lat i więcej.

Celem Projektu jest
zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niewykwalifikowanych).

Rekrutacja:
od 01.10.2017r. i potrwa do zebrania 7 grup 12-osobowych.

Dla Uczestników projektu zapewniamy:
1. Analizę predyspozycji, umiejętności i problemów zawodowych z Indywidualnym Planem Działania (IPD) w formie spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym (6 godzin/osobę).
2. Grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów w wymiarze 36 godzin/grupę.
3. Pośrednictwo pracy w wymiarze 3 godzin/osobę.
4. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, zakończone egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym na potwierdzenie kwalifikacji.

Szkolenia do wyboru przewidziane w projekcie:
- „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej” w wymiarze 245 godzin na grupę;
- „Monter urządzeń OZE z uprawnieniami G1, G2, G3” w wymiarze 100 godzin na grupę;
- "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie zasobooszczędnym" w wymiarze 160 godzin na grupę;
- "Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej" - 110 godzin/2edycje
- "Kucharz" - 110 godzin/2 edycje

Szkolenia zakończą się
egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia/ certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji;

Staże zawodowe
w wymiarze 4 miesięcy na osobę (8 godzin/dzień, tj. 40 godzin/tydzień, 7 godzin/dzień, tj. 35 godzin/tydzień w przypadku osób niepełnosprawnych). Miejsce stażu i jego program zostanie dobrany zgodnie z odbytym szkoleniem i predyspozycjami psychofizycznymi i zdrowotnymi, wykształceniem oraz kwalifikacjami zawodowymi.

Dokumenty do wypełnienia:
Znajdują sie w zakładce
„do pobrania”

Dokumenty można składać osobiście w Biurze projektu lub przesłać pocztą na adres:
Proesa Sp. z o.o.
ul. Montażowa 16
20-214 Lublin

– z dopiskiem „projekt Start po pracę!”.

Zapraszamy po szczegółowe informacje pod nr tel:
576 000 942
e-mail:poczta-spp@gmail.com

 

 
  Wartość projektu: 1 200 044,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 139 944,16 zł

Mapa dotacji - http://www.mapadotacji.gov.pl/Fundusze

Fundusze Europejskie - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/