Od 01.01.2018r. do 31.03.2019r. realizujemy projekt pt. „Aktywny start!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0126/16.

Projekt skierowany jest do 72 osób niepełnosprawnych,
w tym 44 kobiet i 28 mężczyzn,
zamieszkujących teren województwa lubelskiego.

Realizator projektu

Proesa Sp. z o.o. (Lider); Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza (Partner).

Cel Projektu

Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 72 osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Rekrutacja

Od 01.01.2018r. i potrwa do zebrania 6 grup 12-osobowych.

Dla Uczestników projektu zapewniamy

1. Diagnoza potrzeb z Indywidualnym Planem Działania (IPD) w wymiarze 6 godzin/osobę.
2. Wsparcie aktywizujące-aktywna integracja w wymiarze 36 godzin/grupę.
3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze 3 godzin/osobę.
4. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, zakończone egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym na potwierdzenie kwalifikacji.

Szkolenia do wyboru przewidziane w projekcie

1) „Szkolenie komputerowe z ECDL” - 2 grupy,120 godzin/grupę;
2) „Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej” - 2 grupy, 120 godzin/grupę;
3) „Kucharz małej gastronomii” - 2 grupy, 120 godzin/grupę.

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia/ certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Staże zawodowe

W wymiarze 3 miesięcy na osobę (8 godzin/dzień, tj. 40 godzin/tydzień, 7 godzin/dzień, tj. 35 godzin/tydzień w przypadku osób niepełnosprawnych). Miejsce stażu i jego program zostanie dobrany zgodnie z odbytym szkoleniem i predyspozycjami psychofizycznymi i zdrowotnymi, wykształceniem oraz kwalifikacjami zawodowymi.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze projektu lub przesłać pocztą na adres:

Proesa Sp. z o.o.
ul. Montażowa 16
20-214 Lublin

– z dopiskiem „projekt Aktywny start!”.

Zapraszamy po szczegółowe informacje:

tel.: 576 000 942
e-mail: spp@gmai.com

 

 

Mapa dotacji:
http://www.mapadotacji.gov.pl/
Fundusze Europejskie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wartość projektu:
944 482,00zł
Wartość Funduszy Europejskich:
845 309,70zł
HARMONOGRAM ATUALNOŚCI DO POBRANIA